| град Мелник Начало |

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА САНДАНСКИ 

 
М О Л Б А

за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот

 

от ..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Господин Кмет ,

 

Моля на основание чл. 192, ал. 2 и ал. 4 ЗУТ да бъде учредено право на преминаване през чужд поземлен имот, поради липса на друго техническо решение за обслужване на неурегулиран поземлен имот с № ...... …………….., квартал .................

 

по в землището на град / с/ ............. ………….., местност ................................................

 

землище .................................................................................................................................

с административен адрес: ул. ......................... …………№ .........................................

 

град ................. ……………………….община ................. , област ...............................

Приложения : - документи за собственост

- скица на имота 

- парцеларен план 

 

 

С уважение: ......

Свали от ТУК