| град Мелник Начало |

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

И С К А Н Е

за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони

 

от..............................................................................................................................................
код БУЛСТАТ - серия ..... № ................................, с адрес на управление
........................................................... област, община………………………………………....,
гр…………………………………, ул.(бул.)..........................., №...., бл. ...., вх. ..., ет… , ап...,    представлявано от ................................................................................................................,
(трите имена и длъжност)
ЕГН ...................................., л.к. № ............................................... сл. тел. ..............

Господи Кмет,

            Моля да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на път №……,  километър .................. отдясно (отляво)
чрез изграждане на рекламно съоръжение

Прилагам  следните документи:
1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2. Копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. Съгласуван работен проект от общинска администрация Сандански;
4. Нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя;
5. Протокол за предварителен оглед от общинска администрация Сандански и заинтересуваното лице.

 

Дата:                                                                        С уважение:…………………………
гр. Сандански                                                                                (  име, подпис )Свали от ТУК