| град Мелник Начало |

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

И С К А Н Е

за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя 

 

от..............................................................................................................................................
код БУЛСТАТ - серия ..... № ................................, с адрес на управление
........................................................... област, община………………………………………....,
гр…………………………………, ул.(бул.)..........................., №...., бл. ...., вх. ..., ет… , ап...,    представлявано от ................................................................................................................,
(трите имена и длъжност)
ЕГН ...................................., л.к. № ............................................... сл. тел. ..............

Господи Кмет,

            Моля да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на път №……,  километър .................. отдясно (отляво)
чрез изграждане на нови/ и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения

Прилагам  следните документи:
1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2. Копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. Съгласуван  от общинска администрация Сандански, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя;
4. Документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението.

 

Дата:                                                                        С уважение:…………………………
гр. Сандански                                                                                (  име, подпис )


Свали от ТУК