| град Мелник Начало |

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

М О Л Б А

 

за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения
от общите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура през чужд
поземлен имот

от .............................................................
..............................................................................
..............................................................................
Господин Кмет,

Моля на основание чл. 193, ал. 3 от Закона за устройство на територията да бъде учредено право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура през чужд поземлен имот, поради липса на друго техническо решение за прокарване на отклонение до урегулиран / неурегулиран поземлен имот с №
квартал ..................по плана на гр./с/ , местност ...........,
землище ...........................................................
с административен адрес: ул. ............................ № ......
село .................. община ................ , област ............

 

Дата: ...... С уважение: ......
Гр. ......


Свали от ТУК