| град Мелник Начало |

ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
От. ………………………………………………………………………………………….
. ……………………………………………………………………………………………..
. ……………………………………………………………………………………………..
. ……………………………………………………………………………………………..

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ,
Моля на основание чл. 143 , чл. 144 и чл. 148 от Закона за устройство на територията да ми бъдат съгласувани и одобрени инвестиционни проекти и да бъде издадено разрешение за строителство на ………………………………………………….
. ………………………………………………………………………………………………….
. …………………………………………………………………………………………………
/Вид строеж , поземлен имот , местност , административен адрес /
Изпълнил съм специалните изисквания на закона и в уверение на това прилагам следните документи :
документ за собственост / или друг документ , удостоверяващ качеството на възложител / ;
виза за проектиране / в случаите , в които е задължителна /;
три копия от инвестиционния проект;
решение по оценка на въздействието върху околната среда , издадено по реда на ЗООС ; / в случаите , в които се изисква ОВОС /
оценка за съответствие но инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите , изготвена от съответното лице по чл. 142 , ал. 6 ЗУТ / не се изисква за строежите от шеста категория /
положително становище на органите на пожарната и аварийна безопасност ;
предварителни договори с експлоатационни дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура ;
специални разрешителни / изискуеми по специални закони /

Забележка : Приложените документи зависят от спецификата на строежа


Свали от ТУК