| град Мелник Начало |

ДО 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ 

НА ОБЩИНА САНДАНСКИ  

 

                
ИСКАНЕ 
за регистриране и въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта категория от ………………………………………………………………………………………………. 
(възложител /упълномощено от него лице – основание/, трите имена)

……………………………………………………………………………………………………. 
(адрес – населено място, улица, телефон) 


Г-н (Г-жо) Главен архитект, 
Моля да бъде регистриран строеж:……………………………………………………..
…………………………………..…………………………………………………………………......……,

 (наименование) 

находящ се…………………………………………………………………………………………….

(местонахождение - урегулиран поземлен имот (неурегулиран поземлен имот) ,    
с №…………,квартал…….……….по плана (в землището) на град (село)…………………….., местност…………………, с административен адрес: 
ул. ………..............………., № ….... град(село) ….......…………………., и да бъде издадено удостоверение за въвеждането му в експлоатация.

Прилагам следните документи:


1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд   
имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.


2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен   
от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:
а) разрешение за строеж (акт за узаконяване);
б) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
в) заверена заповедна книга;
г) акт обр. 14 за приемане на конструкцията.


д) констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане   
на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения.


е) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни   
продукти със съществените изисквания към строежите.
ж) документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.
3. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
4. други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа /становища от специализираните контролни органи-РСПАБ, ХЕИ, ДВСК, ДИТН, РИОСВ и др./ 


С уважение:            

………………………………..

  / име, подпис/


Свали от ТУК