| град Мелник Начало |

ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

ИСКАНЕ
за регистриране и въвеждане в експлоатация на строеж от пета категория

от ………………………………………………………………………………..……….
(възложител /упълномощено от него лице – основание/, трите имена)
………………………………………………………………………….......…………….…….
(адрес – населено място, улица, телефон)
Г-н (Г-жо) Главен архитект,
Моля да бъде регистриран строеж:…………………………………….....……………….,
………………………………………………………………………………………………………………
(наименование)
находящ се…………………………………………………………………………………............…….
(местонахождение - урегулиран поземлен имот (неурегулиран поземлен имот) ,
с № ………,квартал ……….по плана (в землището) на град (село)………………....………..., местност..………………………..., с административен адрес: ул. ……………………...,№ ……
№ ……... град(село) ………......…….………., и да бъде издадено удостоверение
за въвеждането му в експлоатация.
Прилагам следните документи:
1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд
имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
2. разрешение за строеж (акт за узаконяване);
3. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
4. заверена заповедна книга;
5. акт обр.14 за приемане на конструкцията;
6. констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане
на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
7. документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни
продукти със съществените изисквания към строежите;
8. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
9. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
10. други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа
/становища от специализираните контролни органи - РСПАБ, ХЕИ, ДВСК, ДИТН, РИОСВ и др./

 

С уважение: ........................................


Свали от ТУК