| град Мелник Начало |

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА САНДАНСКИ

И С К А Н Е
за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски
крайпътни обекти и на пътни връзки към тях

от..............................................................................................................................................
код БУЛСТАТ - серия ..... № ................................, с адрес на управление
........................................................... област, община………………………………………....,
гр…………………………………, ул.(бул.)..........................., №...., бл. ...., вх. ..., ет… , ап...,    представлявано от ................................................................................................................,
(трите имена и длъжност)
ЕГН ...................................., л.к. № ............................................... сл. тел. ..............

Господи Кмет,

            Моля да ми бъде издадено разрешение за специално ползване на път №……,  километър .................. отдясно (отляво)
чрез изграждане на строеж………………………………… и пътни връзки към него

Прилагам  следните документи:
1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2. Копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. Копие от визата за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;
4. Подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и разположението на обекта, към който са приложени:
а) схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;
б) напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя.
5. Вертикална планировка и отводняване
6.Трасировъчен план

 

Дата:                                                                        С уважение:…………………………

гр. Сандански                                                                                (  име, подпис )


Свали от ТУК