| град Мелник Начало |

ДО 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА 

ОБЩИНА САНДАНСКИ 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е

От .............................................. ………………….. БУЛСТАТ ................................

Местоживеене гр. ........................ …………………, адрес: …..................................

…...................................................................................................................................

представлявано от ......................................................................................................

 

 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЛАВЕН АРХИТЕКТ,

Моля, на основание чл. 56, ал. 1 и 2 ЗУТ във връзка с чл…………………. от

Наредба № ................... от ...................... г. за ..................................................................

да ми бъде издадено разрешение за поставяне на: ........................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

с площ ...... ……………………………….кв. м., за срок ................................................

в парцел ...... ………………………., квартал № ...... ……………………….по плана на

гр. ................................. община ............................................... , намиращ се на

адрес: .........................................................................................................................................

Изпълнил съм специалните изисквания на закона и в уверение на това прилагам следните необходими документи: 

-документ за собственост; /или друг документи , удостоверяващ качеството на възложител 

- скица; 

- схема за разполагане, одобрена от Главния архитект на общината;

- специалните разрешителни; 

- пълномощно; 

- квитанция за платена такса. – 10 лв.

 

Свали от ТУК