| град Мелник Начало |

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ 

 

 
Ж А Л Б А

 

 

От................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Уважаеми г-н .................................................................................

Моля, да бъде извършена проверка на строеж .....................................................

................................................................................................................................................

.............................................................

находящ се в имот .............. ,…………………. кв. ...................... гр. ...............................

ул. ...... …………………..№ ............................. , бл. ....................... , вх. ...... , ет. ...... , ап. .

Считам, че този строеж е незаконен, тъй като ........................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Негов извършител е ...................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

 

 

Прилагам към жалбата се следните документи:

1)документи за собственост или други надлежно заверени документи с цел установяване качеството на жалбодателя като заинтересовано лице 

 

 

 

Дата : 

 

 

Гр. ...... С уважение: ......

 

Свали от ТУК